Catalog Cynhyrchion a Gwasanaethau

Dangos Pob Eitem.

Cyrsiau Pentrellyncymer

Cyrsiau
Pan fydd taliad wedi’i wneud byddwch yn cael cadarnhad o’r archeb gan Pentrellyncymer. Os oes gennych unrhyw gyflwr meddygol neu gyflwr arall ac unrhyw ofynion dietegol, cysylltwch â’r ganolfan ar 01492 640735 neu anfonwch e-bost at nwoes@conwy.gov.uk. Rydym yn cadw’r hawl i ganslo neu gwtogi cwrs neu weithgaredd ar unrhyw adeg. Os byddwn yn canslo neu gwtogi oherwydd na allwn ddarparu’r cwrs neu weithgaredd, byddwn yn ad-dalu’r ffi ar gyfer y diwrnod hwnnw neu ran o’r diwrnod hwnnw. Gall cyrsiau preswyl ddisgwyl derbyn anfoneb Mân Ddyledwyr ar ôl y dyddiad, felly nid oes angen i ysgolion dalu drwy’r dewis ar-lein. Gall bobl sy’n Llogi Ystafell Ddosbarth hefyd ddisgwyl anfonebau ar ôl y cyfnod llogi felly eto nid oes angen talu drwy'r dewis ar-lein. I wneud taliad gyda cherdyn ar gyfer anfonebau Mân Ddyledwyr e.e. ar gyfer unrhyw un o’r dewisiadau uchod, defnyddiwch y dewis amrywiol anfonebau.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Bathodynnau Glas gan Sefydliad

Bathodynnau Glas
Nodwch – dyma archeb ar gyfer Bathodynnau Glas gan sefydliad ac NID ar gyfer Bathodynnau Glas personol. Nodwch eich rhif cyfeirnod (sydd i’w weld ar frig y sgrin pan rydych cyn gwneud cais am fathodyn glas ar www.gov.uk), eich enw, enw eich sefydliad ac enw cyswllt yn y blychau priodol. Bydd y cyfanswm yn dibynnu ar faint o fathodynnau a wneir cais amdanynt – y ffi yw £10 am bob cais bathodyn.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm Llawn (£)
£10.00
Pris yr Eitem (£)
£10.00
Required
Required
Required
Required
Required

Bathodynnau Glas Newydd

Bathodynnau Glas
Sylwer – os yw eich bathodyn wedi cael ei ddwyn, mae’n rhaid i chi ddarparu Rhif Cyfeirnod Trosedd oddi wrth yr Heddlu. Os yw eich bathodyn wedi mynd ar goll, yna mae’n rhaid i chi ddarparu Rhif Cyfeirnod Eiddo Coll oddi wrth yr Heddlu. Os yw eich bathodyn wedi cael ei ddifrodi yna mae’n rhaid i chi ddarparu’r rhif sydd ar y bathodyn cyfredol. Byddwn yn defnyddio’r llun sydd ar y bathodyn cyfredol ar y bathodyn newydd.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£10.00
Required
Required
Required
Required

Gwerthu Cofrestr Etholwyr

Etholiadol
Cysylltwch â swyddfa’r etholiad am fwy o wybodaeth a chostau ar 01492 576051 neu etholiadol@conwy.gov.uk. Unwaith y byddwch wedi cael gwybod y gost cwblhewch y taliad yma os gwelwch yn dda.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Pensiwn Tramor / Tystysgrif Bywyd

Etholiadol
Rhowch enw a chyfeiriad y person sydd angen gwiriad ar eu pensiwn tramor / Tystysgrif Bywyd. Y gost yw £20.00 fesul apwyntiad i lofnodi gwaith papur y pensiwn / pensiynau. Unwaith y bydd y taliad wedi ei wneud, ffoniwch 01492 576052 i wneud apwyntiad a fydd yn cael ei gynnal ym Modlondeb, Conwy, LL32 8DU. Bydd gofyn i’r sawl a fydd yn derbyn y pensiwn ddod yn bersonol i’r apwyntiad ac mae hefyd gofyn iddynt ddod â llun ID. Os nad oes modd gwneud hyn, ffoniwch y rhif uchod i drafod.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Pecyn Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell

Diogelwch Bwyd
Nid yw’r Asiantaeth Safonau Bwyd bellach yn anfon copïau caled o’r pecyn Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell i fusnesau. Dyma’r fersiwn ddiweddaraf mewn lliw a rhwymiad troellog, ac fe’i dyluniwyd i helpu busnesau gydymffurfio’n gyfreithiol gyda rheoliadau hylendid bwyd. Sylwch nad yw’r pecyn hwn yn cynnwys nifer o daflenni dyddiadur.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm Llawn (£)
£21.60
Pris yr Eitem (£)
£21.60
Required
Required
Required
Required
Required

Gwasanaeth Archifau Conwy

Archifau
Unwaith i chi dderbyn eich cyfeirnod unigryw gan Wasanaeth Archifau Conwy, ynghyd â’r swm sy’n daladwy, gwnewch y taliad isod.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required

Prom a Mwy

Digwyddiadau Conwy
Ewch i www.promxtra.co.uk i gyflwyno eich ffurflen gais ar-lein. Ar ôl ichi gael cadarnhad fod lle ichi godi stondin a chael gwybod beth yw’r tâl, talwch yma.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Amlosgiad

Yr Amlosgfa
Unwaith y byddwch wedi derbyn eich cyfeirnod chwe digid gan Amlosgfa Bae Colwyn ynghyd â’r swm sy’n daladwy, gwnewch y taliad isod.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Claddedigaethau

Yr Amlosgfa
Unwaith y byddwch wedi derbyn eich cyfeirnod chwe digid gan Amlosgfa Bae Colwyn ynghyd â’r swm sy’n daladwy, gwnewch y taliad isod.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Casglu Gwastraff Swmpus (Hyd at chwech eitem)

Casgliadau Arbennig
Ewch i www.conwy.gov.uk/gwastraffswmpus i gael gwybodaeth ac esiamplau o eitemau y gallwch drefnu i gael eu casglu ac eitemau na fydd yn cael eu casglu. Unwaith y byddwch wedi trefnu i’r eitemau gael eu casglu ac wedi talu amdanynt, byddwch yn cael galwad ffôn gan y Tîm Casgliadau, a fydd yn rhoi dyddiad casglu i chi. Bydd y dyddiad casglu o fewn dwy wythnos i dderbyn taliad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£25.00
Required
Required
Required
Maint y dudalen gyfredol 0
Eitemau fesul tudalen