Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Treth Cyngor

Treth Cyngor
Rhowch eich rhif treth y cyngor 8 digid (gan ddechrau gyda 4 neu 9), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Rhenti Tai

Rhenti Tai
Rhowch eich rhif rhent 8 digid, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Anfonebau Dyledwyr

Anfonebau Dyledwyr
Rhowch eich cyfeirnod anfoneb (gan gynnwys y 3 llythyren os dangosir), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Anfoneb Budd-dal Tai

Anfoneb Budd-dal Tai
Rhowch eich rhif budd-dal tai 8 digid (gan ddechrau gydag 8), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Trethi Busnes

Trethi Busnes
Rhowch eich rhif Ardrethi Busnes 8 digid (gan ddechrau gydag 5), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Morgeisi Cyngor

Morgeisi Cyngor
Rhowch eich rhif cyfeirnod morgais 6 digid, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Dirwyon (A delir o fewn 28 diwrnod)

Cosb Benodedig-Ysgol
Nodwch eich cyfeirnod (gan gynnwys 4 llythyren gyntaf CASE), ac yna cliciwch ar Ychwanegu i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£60.00
Required

Dirwyon (A delir wedi 28 diwrnod)

Cosb Benodedig-Ysgol
Nodwch eich cyfeirnod (gan gynnwys 4 llythyren gyntaf - CASE), ac yna cliciwch ar Ychwanegu i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£120.00
Required

Maes Parcio Byd Dŵr - Tocyn Tymor

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 6 Mis ar gyfer Maes Parcio Byd Dwr. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£350.00
Required
Required
Required

Maes Parcio Marchnad y Bobl - Tocyn Tymor

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 6 Mis ar gyfer Maes Parcio Marchnad y Bobl. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£200.00
Required
Required
Required

Maes Parcio Ffordd y Cilgant - Tocyn Tymor

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 6 Mis ar gyfer Maes Parcio Ffordd y Cilgant. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£168.00
Required
Required
Required

Gweinyddwr y Wefan

Gweinyddwr y Wefan
Cysylltwch â Gweinyddwr y Wefan cyn gwneud unrhyw daliad ar webmaster@wrexham.gov.uk
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Ffi Gwasanaeth Hawliau Lles

Hawliau Lles - Ffioedd
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Budd-daliadau i Ofalwyr - Hanner Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Mae hyd at 6 miliwn o bobl yn y DU yn ofalwyr, ac mae llawer yn cael trafferth yn ariannol. Mae’r cwrs hwn yn esbonio sut caiff gofalwyr eu trin gan y system fudd-daliadau. • Nodi pwy all hawlio Lwfans Gofalwyr a sut i hawlio. • Dangos ymwybyddiaeth o sut y gall hawlio Lwfans Gofalwyr effeithio ar hawliad i fudd-daliadau eraill, Credydau Treth a Chredyd Cynhwysol. • Cyfeirio gofalwyr i ffynonellau eraill o gefnogaeth.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£45.00
Pris yr Eitem (£)
£45.00
Required
Required
Required
Required
Required

Budd-daliadau i deuluoedd a phlant - 1 Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Mae tlodi plant yn cynyddu, ac eto mae llawer o deuluoedd nad ydynt yn hawlio eu budd-daliadau neu gredydau treth llawn. Mae’r cwrs undydd hwn yn cyflwyno’r ystod o fudd-daliadau sydd ar gael i deuluoedd, ac yn paratoi dirprwyon i gynghori eu cleientiaid yn effeithiol. • Nodi aelodau o’r teulu— pryd yr ystyrir bod dau bobl yn byw gyda’i gilydd a pryd y mae plant a phobl ifanc wedi’u cynnwys mewn teulu at ddibenion budd-daliadau? • Y budd-daliadau sydd ar gael i deuluoedd sy’n gweithio a theuluoedd sydd ddim yn gweithio. • Cymorth ychwanegol ar gyfer plant anabl a’u gofalwyr.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Pris yr Eitem (£)
£75.00
Required
Required
Required
Required
Required

Budd-daliadau i bobl o oedran pensiwn - 1 Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Mae’r system fudd-daliadau yn trin pobl hyn yn wahanol iawn i hawlwyr o oedran gweithio. Er gwaethaf ymdrechion gorau’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), mae llawer o bobl hyn yn colli allan ar gefnogaeth ariannol hanfodol. Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i’r prif fudd-daliadau sydd ar gael ac yn paratoi dirprwyon i gefnogi eu cleientiaid yn effeithiol. • Cydnabod y newidiadau i bobl o oedran pensiwn a’r effaith ar hawliau budd-daliadau. • Deall y prif fudd-daliadau i’r grwp oedran hwn. • Nodi sut y gall bobl anabl a’u gofalwyr gael budd-daliadau ychwanegol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Pris yr Eitem (£)
£75.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyfrifo Credyd Cynhwysol - Hanner Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Wrth i Gredyd Cynhwysol gael ei gyflwyno, gofynnir fwyfwy i gynghorwyr amcangyfrif faint y dylai cartref ei gael. Mae’r cwrs hwn yn paratoi cynghorwyr i: • Ddeall nodweddion allweddol Credyd Cynhwysol. • Gallu cyfrifo’r Credyd Cynhwysol mwyaf gan gynnwys lwfansau safonol, costau tai ac elfennau eraill. • Esbonio’r rhyngweithiad rhwng enillion, lwfansau enillion a chostau tai. • Cyfrifo’r Credyd Cynhwysol gwirioneddol ar gyfer “uned fudd-daliadau”.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£45.00
Pris yr Eitem (£)
£45.00
Required
Required
Required
Required
Required

Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer plant - 1 Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Mae Lwfans Byw i’r Anabl yn ffynhonnell gefnogi hanfodol ar gyfer teuluoedd sydd â phlentyn anabl. Mae’r cwrs hwn yn esbonio nodweddion allweddol Lwfans Byw i’r Anabl i Ddirprwyon ac yn eu paratoi i gefnogi cleientiaid yn effeithiol. • Pwy all hawlio Lwfans Byw i’r Anabl. • Gwahanol gyfraddau budd-daliadau. • Sut i gwblhau’r ffurflen hawlio yn effeithiol. • Sut y gall hawlio Lwfans Byw i’r Anabl alluogi i deulu gael mynediad at gymorth arall, megis Lwfans Gofalwyr neu gredydau treth ychwanegol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Pris yr Eitem (£)
£75.00
Required
Required
Required
Required
Required

Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth - 1 Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth bellach yw’r prif fudd-dal ar gyfer hawlwyr sy’n llai abl i weithio oherwydd iechyd gwael neu anabledd. Mae’r cwrs hwn yn paratoi dirprwyon i gefnogi cleientiaid o’u hawliad cyntaf, drwy broses yr asesiad meddygol ac hyd yn oed mewn gwrandawiad apêl. • Pwyl all hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth—asesiad meddygol. • Y gwahaniaeth rhwng Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth cyfrannol ac un sy’n gysylltiedig ag incwm. • Sut mae Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth a Chredyd Cynhwysol yn rhyngweithio. • Problemau a datrysiadau Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Pris yr Eitem (£)
£75.00
Required
Required
Required
Required
Required

Help gyda Rhent a Threth y Cyngor - 1 Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Mae tua 4.6 miliwn o gartrefi yn cael cymorth i dalu eu rhent drwy Fudd-daliadau Tai ar hyn o bryd, o bensiynwyr i deuluoedd sy’n gweithio. Mae’r cwrs hwn yn edrych ar nodweddion allweddol y cynllun Budd-daliadau Tai, gan gynnwys y gwahaniaethau rhwng tenantiaeth preifat a thai cymdeithasol. • Y rhent mwyaf ar gyfer gwahanol gartrefi a pham y gall y budd-dal gwirioneddol fod yn llai na hyn. • Pwy fydd yn cael eu heffeithio gan y cap ar fudd-daliadau. • Newid i Gredyd Cynhwysol—nodweddion tebyg a gwahanol. • Sut i leihau biliau Treth y Cyngor— gan gynnwys gostyngiadau, eithriadau a’r cynllun lleihau ar gyfer enillion isel.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Y nifer sydd ar gael
Out of stock
Pris yr Eitem
£75.00
Current page size 20
Eitemau fesul tudalen