Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Talu am Ofal - Hanner Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
12/06/2019, 10/10/2019 & 22/01/2020 I lawer o hen bobl neu bobl anabl, mae gofal a ddarperir drwy’r gwasanaethau cymdeithasol yn rhaff achub. Fodd bynnag, gall ansicrwydd ynghylch cost gofal atal pobl rhag gofyn am y cymorth sydd ei angen arnynt. Mae’r cwrs hwn yn esbonio’r gwahanol fathau o drefniadau ariannu, a’r broses asesu ariannol a gynhelir gan awdurdodau lleol.•Taliadau ar gyfer gwahanol fathau o ofal, e.e. gofal cartref, seibiant a gofal preswyl hirdymor.•Pwy fydd yn gorfod talu, a sut y cyfrifir taliadau.•Beth fydd yn digwydd i gartref y cleient?
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£60.00
Pris yr Eitem (£)
£60.00
Required
Required
Required
Required
Required

Budd-daliadau Oedran Pensiwn

Hawliau Lles - Cyrsiau
12/09/2019 Mae’r system budd-daliadau’n trin pobl hyn yn wahanol iawn i hawlwyr o oedran gweithio. Er gwaethaf ymdrechion gorau’r Adran Gwaith a Phensiynau, mae nifer o bobl hyn ar eu colled o ran cymorth ariannol hanfodol. Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad ar y prif fudd-daliadau sydd ar gael ac yn paratoi dirprwyon i gynorthwyo eu cleientiaid yn effeithiol. • Cydnabod i newidiadau i oedran pensiwn a’r effaith ar hawliadau budd-daliadau.• Deall y prif fanteision ar gyfer y grwp oedran hwn.• Canfod ffyrdd i bobl anabl a’u gofalwyr dderbyn budd-daliadau ychwanegol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required
Required

Taliad Annibyniaeth Bersonol

Hawliau Lles - Cyrsiau
06/06/2019 Cyflwynwyd yn 2013, mae Taliadau Annibyniaeth Bersonol yn disodli Lwfans Byw Pobl Anabl fel prif ffynhonnell cymorth ariannol ar gyfer pobl anabl o oedran gwaith. Ni phrofir y Taliadau Annibyniaeth Bersonol ar sail modd ac mae’n bosibl derbyn taliadau waeth p’un ai yw’r hawlydd yn gweithio ai peidio. Dim ond 43% o hawlwyr newydd Tâl Annibyniaeth Bersonol sy’n llwyddiannus felly mae’n hanfodol deall sut yr asesir y Tal. • Pwy gaiff hawlio Taliadau Annibyniaeth Bersonol.• Sut mae cwblhau’r holiadur PIP2 yn effeithiol.• Sut y gall hawliad PIP arwain at gynnydd arall mewn budd-daliadau a chredyd treth.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ffi Cyngor SAB Cyn Gwneud Cais

Cais SAB
Nodwch y swm i’w dalu, enw, eich cyfeirnod 13 digid (SAB/PRE/20XX/XXX) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Ffi Llawn Cyngor SAB Cais

Cais SAB
Nodwch y swm i’w dalu, enw, eich cyfeirnod 13 digid (SAB/FUL/20XX/XXX) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Marchnad Dydd Gŵyl Dewi

Digwyddiadau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

O Dan y Bwâu Consesiwn Arlwyo

Digwyddiadau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Stondin ym Marchnad Nadolig Fictoraidd Wrecsam

Digwyddiadau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Pentref Nadolig Wrecsam

Digwyddiadau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Reprograffeg – Argraffu i Staff

Reprograffeg
Cyn gwneud eich taliad, sicrhewch eich bod wedi cysylltu â’r Tîm Reprograffeg un ai dros y ffôn ar 01978 292166, neu dros e-bost at reprographics@wrexham.gov.uk i gadarnhau y swm cywir i’w dalu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Tystysgrifau Priodas

Cofrestrwyr
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£11.00
Pris yr Eitem (£)
£11.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni-Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Ll-Iau

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni yn Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Dydd Llun i Dydd Iau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£130.00
Required
Required
Required

Seremoni-Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Gw a Sa

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni yn Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Dydd Gwener a Dydd Sadwrn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£180.00
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Llun-Iau

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Llun i Dydd Iau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£320.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Dydd Gwener

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Gwener
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£350.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Dydd Sadwrn

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Sadwrn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£360.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Dydd Sul

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Sul
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£430.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Gŵyl y Banc

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Gwyl y Banc
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£450.00
Required
Required
Required
Required

Tâl Archebu Ymlaen Llaw – Safleoedd Cymeradwy

Cofrestrwyr
Rhaid talu hwn wrth archebu priodas mwy na deuddeg mis ymlaen llaw
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Required
Required
Required
Required

Priodas mewn Adeilad Cofrestredig (Eglwys/Capel)

Cofrestrwyr
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£56.00
Required
Required
Required
Required

Priodas mewn Swyddfa Gofrestru

Cofrestrwyr
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£46.00
Required
Required
Required

Cyfarfod Rhwydweithio 360 – Aelod Achlysurol

Llinellfusnes
Defnyddiwch yr opsiwn hwn i dalu am fynychu cyfarfod (nid oes ffi yn berthnasol i fynychu un cyfarfod y flwyddyn, neu os ydych wedi ymuno fel aelod blynyddol).
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£5.00
Pris yr Eitem (£)
£5.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyfarfod Rhwydweithio 360 – Aelod Blynyddol

Llinellfusnes
Dewiswch yr opsiwn hwn i dalu i ymuno â’r Grwp Rhwydweithio 360 fel aelod blynyddol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£48.00
Pris yr Eitem (£)
£48.00
Required
Required
Required
Required
Required

Rhestr Marchnata Busnes-i-Fusnes Llinellfusnes

Llinellfusnes
Dewiswch yr opsiwn hwn i dalu am restr marchnata busnes-i-fusnes a gytunwyd yn flaenorol, sydd wedi cael ei deilwra i’ch dewisiadau.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cwrs Gloywi ar gyfer Diogelu Plant

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Cwrs gloywi i’r rhai sydd wedi cwblhau Cwrs Ymwybyddiaeth Ddiogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yw hwn.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cymorth Cyntaf Pediatrig Sylfaenol

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig Sylfaenol ar gyfer unrhyw un sy'n gofalu am blant, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol gofal plant. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth. Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£40.00
Pris yr Eitem (£)
£40.00
Required
Required
Required
Required
Required

Lefel 2 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae’n rhaid i weithwyr gofal plant sydd â chyfrifoldeb am drin a pharatoi byrbrydau a phrydau bwyd gwblhau'r cwrs. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£40.00
Pris yr Eitem (£)
£40.00
Required
Required
Required
Required
Required

Gweithdy Ansawdd Gofal (SASS)

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae AGC yn ei gwneud yn ofynnol i leoliadau cofrestredig gwblhau Adroddiad Ansawdd Gofal a Datganiad Hunanasesiad Gwasanaeth blynyddol. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Darpariaeth dan arweiniad Pwyllgor – Rolau a Chyfr

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Dylai pwyllgorau newydd a phrofiadol fod yn eglur am rôl swyddogion y pwyllgor ac aelodau eraill.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£20.00
Pris yr Eitem (£)
£20.00
Required
Required
Required
Required
Required

Codi a Symud Plant

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r cwrs hwn yn galluogi mynychwyr i ddeall dulliau a thasgau codi a symud yn gorfforol mwy diogel. Mae'n cyflwyno cyfranogwyr i'r peryglon a'r risgiau sydd ynghlwm wrth godi a chario babanod a phlant.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth. Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£40.00
Pris yr Eitem (£)
£40.00
Required
Required
Required
Required
Required

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Ydych chi’n gyfrifol am gwblhau gwerthusiadau neu oruchwylio staff o fewn eich lleoliad? Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob aelod o staff gael o leiaf un arfarniad bob blwyddyn, ond nid yw llawer o staff sy’n eu cwblhau wedi cael canllawiau priodol neu hyfforddiant i wneud hynny.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyflwyniad i Ysgol y Goedwig

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r Ysgol Goedwig yn broses ysbrydoledig sydd yn cynnig cyfleoedd rheolaidd i blant i gyflawni a magu hyder a hunan-barch trwy brofiadau dysgu ymarferol mewn coetir neu amgylchedd naturiol gyda choed. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£25.00
Pris yr Eitem (£)
£25.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyflwyniad i'r Cyfnod Sylfaen

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae’r Cyfnod Sylfaen yn ddull sy’n seiliedig ar chwarae er mwyn dysgu gan annog plant i fod yn greadigol a dychmygus a dysgu trwy weithgareddau ymarferol. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth. Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyflwyniad i Ofal Plant yn y Cartref

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref – IHC (Uned 326) - Mae’r uned hon ar gyfer darpar warchodwyr plant. Mae’n darparu cyflwyniad i ofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant yn amgylchedd y cartref. Mae’n rhaid i chi fod wedi mynychu sesiwn friffio cyn archebu lle.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu hyd nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Pris yr Eitem (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required
Required

Paratoi ar gyfer Ymarfer Gwarchodwr Plant

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Paratoi ar gyfer Ymarfer Gwarchodwr Plant - (Uned 327) - Mae’r uned hon ar gyfer darpar warchodwyr plant yn unig. Mae’n rhoi gwybodaeth i’w cefnogi i baratoi ar gyfer cofrestru. Mae’n rhaid i chi gwblhau’r Cyflwyniad i Ofal Plant yn y Cartref cyn archebu. Ni ellir gwarantu lle nes byddwch wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Pris yr Eitem (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required
Required

Neuadd Goffa - Hurio Ystafell

Neuadd Goffa
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Ty Mawr - Noddi Anifail

Tŷ Mawr
Noddwch anifail am flwyddyn i helpu gyda’i ofal a chynnal ei fan byw. Mae modd gweld yr anifeiliaid yn y parc bob dydd o’r wythnos, ac unwaith y flwyddyn, mae croeso i chi ddod draw ar gyfer ymweliad arbennig i noddwyr lle gallwch gwrdd â’ch anifail gyda’u ceidwaid parc.£15 yr un – Mul, Lama, Dafad, Mochyn neu Afr. £10 yr un – Cwningen, Hwyaden, Iâr, Cath neu Fochyn Cwta. Nodwch enw’r person yr hoffech ei roi ar y dystysgrif a'r cyfeiriad rydych yn dymuno i’r pecyn noddi gael ei ddosbarthu iddo ar y dudalen nesaf ar ôl ychwanegu’r eitem i’ch basged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Bin Gwastraff Gardd Newydd (Ac eithrio'r Casgliad)

Strydoedd o Fri
Talu am fin gwastraff gardd YN UNIG, ar gost o £16.50 y bin. Nodwch, os oes angen casgliad bin gwastraff gardd arnoch chi, bydd angen i chi dalu ar wahân am y gwasanaeth hwn gan ddefnyddio'r opsiwn “Gwasanaeth Casglu Biniau Gwastraff Gardd”.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£17.00
Pris yr Eitem (£)
£17.00
Required
Required
Required

Cais Rheoliadau Adeiladu

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a Chais Rheoliadau Adeiladu sydd wedi ei gyflwyno, Cynlluniau Llawn, Hysbysiad Adeiladu. Nodwch y swm sy’n daladwy unwaith y bydd hyn wedi ei gadarnhau gan Rheoli Adeiladu. Unwaith y bydd wedi ei gadarnhau nodwch y Swm yr ydych angen ei dalu, enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt. Nodwch fod y swm sy’n daladwy yn cynnwys TAW
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Cais Rheoleiddio

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a Chais Rheoliadau Adeiladu sydd wedi ei gyflwyno. Sicrhewch eich bod yn cael cadarnhad o’r swm sy’n daladwy gan yr Adran Rheoliadau Adeiladu cyn parhau. Unwaith y bydd wedi ei dderbyn, nodwch y swm sy’n daladwy, enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt. Nodwch na ellir hawlio TAW ar y swm sy’n daladwy.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Cais Newid Ffenestri

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais newid ffenestri sydd wedi ei gyflwyno. £115.67 yw’r Swm Taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£115.67
Required
Required
Required
Required

Adnewyddu Elfen Thermol

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais i adnewyddu elfen thermol wedi ei gyflwyno. £99.14 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£99.14
Required
Required
Required
Required

Cais Gosod Trydan (Annedd Newydd neu Ail-Weirio)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais Gosod Trydan/ ail-weithio wedi ei gyflwyno. £429.62 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£429.62
Required
Required
Required
Required

Cais Gosod Trydan (Estyniad Newydd)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais Gosod Trydani estyniad newydd wedi ei gyflwyno. £330.48 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£330.48
Required
Required
Required
Required

Enw a Rhifo Strydoedd (Newid Enw Ty)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais i newid cyfeiriad eiddo (Preswyl/ Masnachol). £50.00 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt. Nodwch na ellir hawlio TAW ar y swm sy’n daladwy.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required

Enwi a Rhifo Strydoedd (Datblygiad Newydd)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais ar gyfer datblygiad newydd i gofrestru am gyfeiriad post (Preswyl/ Masnachol) Nodwch y swm sy’n daladwy unwaith y bydd hyn wedi ei gadarnhau gan Rheoli Adeiladu. Unwaith y bydd wedi ei gadarnhau nodwch y Swm yr ydych angen ei dalu, enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt. Nodwch na ellir hawlio TAW ar y swm sy’n daladwy.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Copïau o Ddogfennau

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais am gopïau o ddogfennau £50.00 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle, disgrifiad o waith a wnaethpwyd a rhif ffôn cyswllt.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required

Cais Dymchwel

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais dymchwel. £250.00 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle, enw’r contractwr dymchwel a rhif ffôn cyswllt. Nodwch na ellir hawlio TAW ar y swm sy’n daladwy.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£250.00
Required
Required
Required
Required

Adroddiad Tir Halogedig (Preswyl)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a Chwiliad Preswyl Amgylcheddol. Dewiswch y Nifer sydd ei angen arnoch, rhowch eich Enw/Enw eich Cwmni, Cyfeiriad Lleoliad y Chwiliad, Rhif ffôn a Chyfeiriad E-bost ac yna cliciwch ar Ychwanegu at y Fasged. Nodwch fod y swm sy’n daladwy yn cynnwys TAW.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£42.00
Required
Required
Required
Required

Adroddiad Tir Halogedig (Masnachol)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a Chwiliad Masnachol Amgylcheddol. Dewiswch y Nifer sydd ei angen arnoch, rhowch eich Enw/Enw eich Cwmni, Cyfeiriad Lleoliad y Chwiliad, Rhif ffôn a Chyfeiriad E-bost ac yna cliciwch ar Ychwanegu at y Fasged. Nodwch fod y swm sy’n daladwy yn cynnwys TAW
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£84.00
Required
Required
Required
Required
Current page size 50
Eitemau fesul tudalen