Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Marchnad Awyr Agored Dydd Llun

Marchnadoedd
Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Parcio i Ddeiliaid Stondinau (Dydd Llun)

Marchnadoedd
Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Sedd ar Fws Ysgol am Bris Gostyngol

Tocynnau Bws
Cysylltwch â'r adran Cludiant Ysgol a fydd yn rhoi cyfeirnod i chi er mwyn talu. Cost flynyddol £300. (£100 y tymor x 3 thymor) Taladwy mewn 1, 2 neu 3 thaliad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Tocyn Tymor Meysydd Parcio Parciau Gwledig Wrecsam

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 12 mis ar gyfer meysydd parcio Parciau Gwledig Wrecsam gan gynnwys Ty Mawr, Dyfroedd Alun (Gwersyllt a Llai) a Melin y Nant. Mae angen tocyn tymor ar gyfer pob cerbyd (sef un rhif cofrestru ar gyfer pob tocyn). Noddwch y dyddiad yr hoffech i'ch tocyn ddechrau gan roi o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu i sicrhau eich bod chi'n cael eich tocyn mewn pryd. £50 y flwyddyn yn cynnwys TAW. Unwaith y gwneir taliad, codwch eich tocyn gan y Parc Gwledig yr ydych chi wedi talu amdano. Am delerau ac amodau ewch I www.wrecsam.gov.uk/Cefngwlad
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required

Gallu Cyfyngedig i Weithio ar gyfer ESA a CC

Hawliau Lles - Cyrsiau
24/10/2019Mae galu cyfyngedig i weithio’n disgrifio’r trothwy ar gyfer hawlwyr y mae ganddynt hawl ar fudd-daliadau a sail iechyd gwael. Trwy sefydlu GAllu Cyfyngedig i Weithio, caiff cleientiaid osgoi pwysau amhriodol i weithio ac mewn llawer o achosion, cânt incwm uwch.• Adnabod y rhai â gallu cyfyngedig i weithio a gallu cyfyngedig i wneud gweithgareddau cysylltiedig â gwaith. • Arwain cleientiaid trwy’r broses asesu.• Deall prif nodweddion y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, y prif fudd-dal ar gyfer cleientiaid â gallu cyfyngedig i weithio a sut • Deall sut mae gallu cyfyngedig i weithio’n plethu i’r system Credyd Cynhwysol
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required
Required

Talu am Ofal - Hanner Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
12/06/2019, 10/10/2019 & 22/01/2020 I lawer o hen bobl neu bobl anabl, mae gofal a ddarperir drwy’r gwasanaethau cymdeithasol yn rhaff achub. Fodd bynnag, gall ansicrwydd ynghylch cost gofal atal pobl rhag gofyn am y cymorth sydd ei angen arnynt. Mae’r cwrs hwn yn esbonio’r gwahanol fathau o drefniadau ariannu, a’r broses asesu ariannol a gynhelir gan awdurdodau lleol.•Taliadau ar gyfer gwahanol fathau o ofal, e.e. gofal cartref, seibiant a gofal preswyl hirdymor.•Pwy fydd yn gorfod talu, a sut y cyfrifir taliadau.•Beth fydd yn digwydd i gartref y cleient?
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£60.00
Pris yr Eitem (£)
£60.00
Required
Required
Required
Required
Required

Budd-daliadau Oedran Pensiwn

Hawliau Lles - Cyrsiau
12/09/2019 Mae’r system budd-daliadau’n trin pobl hyn yn wahanol iawn i hawlwyr o oedran gweithio. Er gwaethaf ymdrechion gorau’r Adran Gwaith a Phensiynau, mae nifer o bobl hyn ar eu colled o ran cymorth ariannol hanfodol. Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad ar y prif fudd-daliadau sydd ar gael ac yn paratoi dirprwyon i gynorthwyo eu cleientiaid yn effeithiol. • Cydnabod i newidiadau i oedran pensiwn a’r effaith ar hawliadau budd-daliadau.• Deall y prif fanteision ar gyfer y grwp oedran hwn.• Canfod ffyrdd i bobl anabl a’u gofalwyr dderbyn budd-daliadau ychwanegol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required
Required

Taliad Annibyniaeth Bersonol

Hawliau Lles - Cyrsiau
06/06/2019 Cyflwynwyd yn 2013, mae Taliadau Annibyniaeth Bersonol yn disodli Lwfans Byw Pobl Anabl fel prif ffynhonnell cymorth ariannol ar gyfer pobl anabl o oedran gwaith. Ni phrofir y Taliadau Annibyniaeth Bersonol ar sail modd ac mae’n bosibl derbyn taliadau waeth p’un ai yw’r hawlydd yn gweithio ai peidio. Dim ond 43% o hawlwyr newydd Tâl Annibyniaeth Bersonol sy’n llwyddiannus felly mae’n hanfodol deall sut yr asesir y Tal. • Pwy gaiff hawlio Taliadau Annibyniaeth Bersonol.• Sut mae cwblhau’r holiadur PIP2 yn effeithiol.• Sut y gall hawliad PIP arwain at gynnydd arall mewn budd-daliadau a chredyd treth.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ffi Cyngor SAB Cyn Gwneud Cais

Cais SAB
Nodwch y swm i’w dalu, enw, eich cyfeirnod 13 digid (SAB/PRE/20XX/XXX) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Ffi Llawn Cyngor SAB Cais

Cais SAB
Nodwch y swm i’w dalu, enw, eich cyfeirnod 13 digid (SAB/FUL/20XX/XXX) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol

Llyfrgelloedd
Gweithdy Ysgrifennu Creadigol yn Llyfrgell Wrecsam, Tiwtor: Peter Read, Mawrth 7, 14, 21, 28 Ebrill 4,11, 18, 25. 3.45 – 5.45pm
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Pris yr Eitem (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required

Marchnad Dydd Gŵyl Dewi

Digwyddiadau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

O Dan y Bwâu Consesiwn Arlwyo

Digwyddiadau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Stondin ym Marchnad Nadolig Fictoraidd Wrecsam

Digwyddiadau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Pentref Nadolig Wrecsam

Digwyddiadau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Reprograffeg – Argraffu i Staff

Reprograffeg
Cyn gwneud eich taliad, sicrhewch eich bod wedi cysylltu â’r Tîm Reprograffeg un ai dros y ffôn ar 01978 292166, neu dros e-bost at reprographics@wrexham.gov.uk i gadarnhau y swm cywir i’w dalu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Tystysgrifau Priodas

Cofrestrwyr
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£11.00
Pris yr Eitem (£)
£11.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni-Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Ll-Iau

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni yn Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Dydd Llun i Dydd Iau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£125.00
Required
Required
Required

Seremoni-Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Gw a Sa

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni yn Ystafell Seremonïau Neuadd y Dref Dydd Gwener a Dydd Sadwrn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£175.00
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Llun-Iau

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Llun i Dydd Iau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£310.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Dydd Gwener

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Gwener
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£340.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Dydd Sadwrn

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Sadwrn
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£350.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Dydd Sul

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Dydd Sul
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£420.00
Required
Required
Required
Required

Seremoni mewn Safle Cymeradwy Gŵyl y Banc

Cofrestrwyr
Taliad terfynol ar gyfer seremoni mewn safle cymeradwy Gwyl y Banc
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£440.00
Required
Required
Required
Required

Tâl Archebu Ymlaen Llaw – Safleoedd Cymeradwy

Cofrestrwyr
Rhaid talu hwn wrth archebu priodas mwy na deuddeg mis ymlaen llaw
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Required
Required
Required
Required

Priodas mewn Adeilad Cofrestredig (Eglwys/Capel)

Cofrestrwyr
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£86.00
Required
Required
Required
Required

Priodas mewn Swyddfa Gofrestru

Cofrestrwyr
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£46.00
Required
Required
Required

Cyflwyniad Argraffu Rhyngwladol D.U

Tŷ Pawb
A fyddech gystal â chymryd nodyn o’ch rhif cyfeiriad tâl, sy’n dechrau gyda WRES
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£20.00
Required
Required
Required

Cyflwyniad Dramor Argraffu Rhyngwladol

Tŷ Pawb
A fyddech gystal â chymryd nodyn o’ch rhif cyfeiriad tâl, sy’n dechrau gyda WRES
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£25.00
Required
Required
Required

Myfyrwyr/Cyn–fyfyrwyr Argraffu Rhyngwladol D.U

Tŷ Pawb
A fyddech gystal â chymryd nodyn o’ch rhif cyfeiriad tâl, sy’n dechrau gyda WRES
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Required
Required
Required

Gostyngiad Argraffu Rhyngwladol

Tŷ Pawb
A fyddech gystal â chymryd nodyn o’ch rhif cyfeiriad tâl, sy’n dechrau gyda WRES
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Required
Required
Required

Cyfarfod Rhwydweithio 360 – Aelod Achlysurol

Llinellfusnes
Defnyddiwch yr opsiwn hwn i dalu am fynychu cyfarfod (nid oes ffi yn berthnasol i fynychu un cyfarfod y flwyddyn, neu os ydych wedi ymuno fel aelod blynyddol).
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£5.00
Pris yr Eitem (£)
£5.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyfarfod Rhwydweithio 360 – Aelod Blynyddol

Llinellfusnes
Dewiswch yr opsiwn hwn i dalu i ymuno â’r Grwp Rhwydweithio 360 fel aelod blynyddol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£48.00
Pris yr Eitem (£)
£48.00
Required
Required
Required
Required
Required

Rhestr Marchnata Busnes-i-Fusnes Llinellfusnes

Llinellfusnes
Dewiswch yr opsiwn hwn i dalu am restr marchnata busnes-i-fusnes a gytunwyd yn flaenorol, sydd wedi cael ei deilwra i’ch dewisiadau.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cwrs Gloywi ar gyfer Diogelu Plant

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Cwrs gloywi i’r rhai sydd wedi cwblhau Cwrs Ymwybyddiaeth Ddiogelu Sylfaenol Cymru Gyfan yw hwn.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£20.00
Pris yr Eitem (£)
£20.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cymorth Cyntaf Pediatrig Sylfaenol

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig Sylfaenol ar gyfer unrhyw un sy'n gofalu am blant, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol gofal plant. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth. Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£40.00
Pris yr Eitem (£)
£40.00
Required
Required
Required
Required
Required

Lefel 2 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae’n rhaid i weithwyr gofal plant sydd â chyfrifoldeb am drin a pharatoi byrbrydau a phrydau bwyd gwblhau'r cwrs. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£40.00
Pris yr Eitem (£)
£40.00
Required
Required
Required
Required
Required

Gweithdy Ansawdd Gofal (SASS)

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae AGC yn ei gwneud yn ofynnol i leoliadau cofrestredig gwblhau Adroddiad Ansawdd Gofal a Datganiad Hunanasesiad Gwasanaeth blynyddol. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Darpariaeth dan arweiniad Pwyllgor – Rolau a Chyfr

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Dylai pwyllgorau newydd a phrofiadol fod yn eglur am rôl swyddogion y pwyllgor ac aelodau eraill.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£20.00
Pris yr Eitem (£)
£20.00
Required
Required
Required
Required
Required

Codi a Symud Plant

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r cwrs hwn yn galluogi mynychwyr i ddeall dulliau a thasgau codi a symud yn gorfforol mwy diogel. Mae'n cyflwyno cyfranogwyr i'r peryglon a'r risgiau sydd ynghlwm wrth godi a chario babanod a phlant.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth. Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£40.00
Pris yr Eitem (£)
£40.00
Required
Required
Required
Required
Required

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Ydych chi’n gyfrifol am gwblhau gwerthusiadau neu oruchwylio staff o fewn eich lleoliad? Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob aelod o staff gael o leiaf un arfarniad bob blwyddyn, ond nid yw llawer o staff sy’n eu cwblhau wedi cael canllawiau priodol neu hyfforddiant i wneud hynny.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Gofalu am Fabanod

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae peth amser wedi bod i rai ohonom ers i ni ofalu am fabanod, a hyd yn oed i’r gweddill ohonom, mae pethau’n newid, arfer gorau, deddfwriaeth ac ati. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyflwyniad i Ysgol y Goedwig

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r Ysgol Goedwig yn broses ysbrydoledig sydd yn cynnig cyfleoedd rheolaidd i blant i gyflawni a magu hyder a hunan-barch trwy brofiadau dysgu ymarferol mewn coetir neu amgylchedd naturiol gyda choed. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£25.00
Pris yr Eitem (£)
£25.00
Required
Required
Required
Required
Required

Wythnos Llyfrgellooedd – Cath Staincliffe

Llyfrgelloedd
Dewch i wrando ar awdur trosedd sy’n gwerthu orau, Cath Staincliffe yn siarad am yr ysbrydoliaeth ar ei nofelau ddiweddaraf, straeon am bobl gyffredin sy’n cael eu dal mewn amgylchiadau anghyffredin.Llyfrgell Wrecsam Dydd Llun 7fed Hydref, 7.00yp Tocynnau £5 Argraffwch eich derbynneb fel prawf o brynu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£5.00
Pris yr Eitem (£)
£5.00
Required
Required
Required
Required

Arsylwadau, Cynllunio a’r Camau Nesaf

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae arsylwi yn allweddol i ddeall plant ifanc fel dysgwyr ac mae’n declyn hanfodol i ddysgu mwy amdanynt fel unigolion. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyflwyniad i'r Cyfnod Sylfaen

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae’r Cyfnod Sylfaen yn ddull sy’n seiliedig ar chwarae er mwyn dysgu gan annog plant i fod yn greadigol a dychmygus a dysgu trwy weithgareddau ymarferol. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth. Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyflwyniad i Ofal Plant yn y Cartref

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref – IHC (Uned 326) - Mae’r uned hon ar gyfer darpar warchodwyr plant. Mae’n darparu cyflwyniad i ofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant yn amgylchedd y cartref. Mae’n rhaid i chi fod wedi mynychu sesiwn friffio cyn archebu lle.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu hyd nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Pris yr Eitem (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required
Required

Paratoi ar gyfer Ymarfer Gwarchodwr Plant

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Paratoi ar gyfer Ymarfer Gwarchodwr Plant - (Uned 327) - Mae’r uned hon ar gyfer darpar warchodwyr plant yn unig. Mae’n rhoi gwybodaeth i’w cefnogi i baratoi ar gyfer cofrestru. Mae’n rhaid i chi gwblhau’r Cyflwyniad i Ofal Plant yn y Cartref cyn archebu. Ni ellir gwarantu lle nes byddwch wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Pris yr Eitem (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required
Required

Neuadd Goffa - Hurio Ystafell

Neuadd Goffa
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Ty Mawr - Noddi Anifail

Tŷ Mawr
Noddwch anifail am flwyddyn i helpu gyda’i ofal a chynnal ei fan byw. Mae modd gweld yr anifeiliaid yn y parc bob dydd o’r wythnos, ac unwaith y flwyddyn, mae croeso i chi ddod draw ar gyfer ymweliad arbennig i noddwyr lle gallwch gwrdd â’ch anifail gyda’u ceidwaid parc.£15 yr un – Mul, Lama, Dafad, Mochyn neu Afr. £10 yr un – Cwningen, Hwyaden, Iâr, Cath neu Fochyn Cwta. Nodwch enw’r person yr hoffech ei roi ar y dystysgrif a'r cyfeiriad rydych yn dymuno i’r pecyn noddi gael ei ddosbarthu iddo ar y dudalen nesaf ar ôl ychwanegu’r eitem i’ch basged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required
Current page size 50
Eitemau fesul tudalen