Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Maes Parcio Marchnad y Bobl - Tocyn Tymor 3 Mis

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 3 Mis ar gyfer Maes Parcio Marchnad y Bobl. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Pris yr Eitem
£105.00
Y nifer sydd ar gael
Ddim Mewn Stoc

Maes Parcio Marchnad y Bobl - Tocyn Tymor 1 Mis

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 1 Mis ar gyfer Maes Parcio Marchnad y Bobl. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Pris yr Eitem
£35.00
Y nifer sydd ar gael
Ddim Mewn Stoc

Gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Gwiriadau’r GDG
Mae’r dewis talu hwn ar gyfer unigolion sydd wedi eu cyflogi neu sydd wedi cael cynnig swydd mewn ysgol neu gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sy’n gofyn iddynt dderbyn gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG). Cost y gwiriad yw £46. Ar ôl i chi dalu a chyflwyno'ch cais am wiriad gan y GDG, cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol ar hrservicecentre@wrexham.gov.uk / 01978 292012 (dewiswch opsiwn 2) i wneud apwyntiad i fynd i Neuadd y Dref, yn bersonol, gyda’ch dogfennau ategol er mwyn i ni wirio eich cais i’r GDG.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£42.00
Required
Required
Required
Required

Marchnad y Cigydd

Marchnadoedd
Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Marchnad Gyffredinol

Marchnadoedd
Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Marchnad Awyr Agored Dydd Llun

Marchnadoedd
Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Parcio i Ddeiliaid Stondinau (Dydd Llun)

Marchnadoedd
Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Sedd ar Fws Ysgol am Bris Gostyngol

Tocynnau Bws
Cysylltwch â'r adran Cludiant Ysgol a fydd yn rhoi cyfeirnod i chi er mwyn talu. Cost flynyddol £300. (£100 y tymor x 3 thymor) Taladwy mewn 1, 2 neu 3 thaliad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Tocyn Tymor Meysydd Parcio Parciau Gwledig Wrecsam

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 12 mis ar gyfer meysydd parcio Parciau Gwledig Wrecsam gan gynnwys Ty Mawr, Dyfroedd Alun (Gwersyllt a Llai) a Melin y Nant. Mae angen tocyn tymor ar gyfer pob cerbyd (sef un rhif cofrestru ar gyfer pob tocyn). Noddwch y dyddiad yr hoffech i'ch tocyn ddechrau gan roi o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu i sicrhau eich bod chi'n cael eich tocyn mewn pryd. £50 y flwyddyn yn cynnwys TAW. Unwaith y gwneir taliad, codwch eich tocyn gan y Parc Gwledig yr ydych chi wedi talu amdano. Am delerau ac amodau ewch I www.wrecsam.gov.uk/Cefngwlad
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required

Gallu Cyfyngedig i Weithio ar gyfer ESA a CC

Hawliau Lles - Cyrsiau
24/10/2019Mae galu cyfyngedig i weithio’n disgrifio’r trothwy ar gyfer hawlwyr y mae ganddynt hawl ar fudd-daliadau a sail iechyd gwael. Trwy sefydlu GAllu Cyfyngedig i Weithio, caiff cleientiaid osgoi pwysau amhriodol i weithio ac mewn llawer o achosion, cânt incwm uwch.• Adnabod y rhai â gallu cyfyngedig i weithio a gallu cyfyngedig i wneud gweithgareddau cysylltiedig â gwaith. • Arwain cleientiaid trwy’r broses asesu.• Deall prif nodweddion y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, y prif fudd-dal ar gyfer cleientiaid â gallu cyfyngedig i weithio a sut • Deall sut mae gallu cyfyngedig i weithio’n plethu i’r system Credyd Cynhwysol
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required
Required

Talu am Ofal - Hanner Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
12/06/2019, 10/10/2019 & 22/01/2020 I lawer o hen bobl neu bobl anabl, mae gofal a ddarperir drwy’r gwasanaethau cymdeithasol yn rhaff achub. Fodd bynnag, gall ansicrwydd ynghylch cost gofal atal pobl rhag gofyn am y cymorth sydd ei angen arnynt. Mae’r cwrs hwn yn esbonio’r gwahanol fathau o drefniadau ariannu, a’r broses asesu ariannol a gynhelir gan awdurdodau lleol.•Taliadau ar gyfer gwahanol fathau o ofal, e.e. gofal cartref, seibiant a gofal preswyl hirdymor.•Pwy fydd yn gorfod talu, a sut y cyfrifir taliadau.•Beth fydd yn digwydd i gartref y cleient?
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£60.00
Pris yr Eitem (£)
£60.00
Required
Required
Required
Required
Required

Budd-daliadau Oedran Pensiwn

Hawliau Lles - Cyrsiau
12/09/2019 Mae’r system budd-daliadau’n trin pobl hyn yn wahanol iawn i hawlwyr o oedran gweithio. Er gwaethaf ymdrechion gorau’r Adran Gwaith a Phensiynau, mae nifer o bobl hyn ar eu colled o ran cymorth ariannol hanfodol. Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad ar y prif fudd-daliadau sydd ar gael ac yn paratoi dirprwyon i gynorthwyo eu cleientiaid yn effeithiol. • Cydnabod i newidiadau i oedran pensiwn a’r effaith ar hawliadau budd-daliadau.• Deall y prif fanteision ar gyfer y grwp oedran hwn.• Canfod ffyrdd i bobl anabl a’u gofalwyr dderbyn budd-daliadau ychwanegol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required
Required

Taliad Annibyniaeth Bersonol

Hawliau Lles - Cyrsiau
06/06/2019 Cyflwynwyd yn 2013, mae Taliadau Annibyniaeth Bersonol yn disodli Lwfans Byw Pobl Anabl fel prif ffynhonnell cymorth ariannol ar gyfer pobl anabl o oedran gwaith. Ni phrofir y Taliadau Annibyniaeth Bersonol ar sail modd ac mae’n bosibl derbyn taliadau waeth p’un ai yw’r hawlydd yn gweithio ai peidio. Dim ond 43% o hawlwyr newydd Tâl Annibyniaeth Bersonol sy’n llwyddiannus felly mae’n hanfodol deall sut yr asesir y Tal. • Pwy gaiff hawlio Taliadau Annibyniaeth Bersonol.• Sut mae cwblhau’r holiadur PIP2 yn effeithiol.• Sut y gall hawliad PIP arwain at gynnydd arall mewn budd-daliadau a chredyd treth.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ffi Cyngor SAB Cyn Gwneud Cais

Cais SAB
Nodwch y swm i’w dalu, enw, eich cyfeirnod 13 digid (SAB/PRE/20XX/XXX) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Ffi Llawn Cyngor SAB Cais

Cais SAB
Nodwch y swm i’w dalu, enw, eich cyfeirnod 13 digid (SAB/FUL/20XX/XXX) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Marchnad Dydd Gŵyl Dewi

Digwyddiadau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

O Dan y Bwâu Consesiwn Arlwyo

Digwyddiadau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Stondin ym Marchnad Nadolig Fictoraidd Wrecsam

Digwyddiadau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Pentref Nadolig Wrecsam

Digwyddiadau
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Reprograffeg – Argraffu i Staff

Reprograffeg
Cyn gwneud eich taliad, sicrhewch eich bod wedi cysylltu â’r Tîm Reprograffeg un ai dros y ffôn ar 01978 292166, neu dros e-bost at reprographics@wrexham.gov.uk i gadarnhau y swm cywir i’w dalu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Current page size 20
Eitemau fesul tudalen