Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Ydych chi’n gyfrifol am gwblhau gwerthusiadau neu oruchwylio staff o fewn eich lleoliad? Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob aelod o staff gael o leiaf un arfarniad bob blwyddyn, ond nid yw llawer o staff sy’n eu cwblhau wedi cael canllawiau priodol neu hyfforddiant i wneud hynny.Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyflwyniad i Ysgol y Goedwig

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae'r Ysgol Goedwig yn broses ysbrydoledig sydd yn cynnig cyfleoedd rheolaidd i blant i gyflawni a magu hyder a hunan-barch trwy brofiadau dysgu ymarferol mewn coetir neu amgylchedd naturiol gyda choed. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£25.00
Pris yr Eitem (£)
£25.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyflwyniad i'r Cyfnod Sylfaen

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Mae’r Cyfnod Sylfaen yn ddull sy’n seiliedig ar chwarae er mwyn dysgu gan annog plant i fod yn greadigol a dychmygus a dysgu trwy weithgareddau ymarferol. Edrychwch ar Cyfeirlyfr Hyfforddiant Gofal Plant i gael y dyddiadau a chael rhagor o wybodaeth. Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£15.00
Pris yr Eitem (£)
£15.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyflwyniad i Ofal Plant yn y Cartref

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref – IHC (Uned 326) - Mae’r uned hon ar gyfer darpar warchodwyr plant. Mae’n darparu cyflwyniad i ofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant yn amgylchedd y cartref. Mae’n rhaid i chi fod wedi mynychu sesiwn friffio cyn archebu lle.Ni fydd llefydd wedi’u gwarantu hyd nes eich bod wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau eich lle.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Pris yr Eitem (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required
Required

Paratoi ar gyfer Ymarfer Gwarchodwr Plant

Tîm Gofal Plant - Hyfforddiant
Paratoi ar gyfer Ymarfer Gwarchodwr Plant - (Uned 327) - Mae’r uned hon ar gyfer darpar warchodwyr plant yn unig. Mae’n rhoi gwybodaeth i’w cefnogi i baratoi ar gyfer cofrestru. Mae’n rhaid i chi gwblhau’r Cyflwyniad i Ofal Plant yn y Cartref cyn archebu. Ni ellir gwarantu lle nes byddwch wedi derbyn hysbysiad gan y Tîm Gofal Plant yn cadarnhau.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Pris yr Eitem (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required
Required

Neuadd Goffa - Hurio Ystafell

Neuadd Goffa
Rhowch y swm y gofynnwyd i chi ei dalu, eich enw, dyddiad ac amser yr archeb, eich manylion cyswllt ac yna cliciwch Ychwanegwch at y Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Ty Mawr - Noddi Anifail

Tŷ Mawr
Noddwch anifail am flwyddyn i helpu gyda’i ofal a chynnal ei fan byw. Mae modd gweld yr anifeiliaid yn y parc bob dydd o’r wythnos, ac unwaith y flwyddyn, mae croeso i chi ddod draw ar gyfer ymweliad arbennig i noddwyr lle gallwch gwrdd â’ch anifail gyda’u ceidwaid parc.£15 yr un – Mul, Lama, Dafad, Mochyn neu Afr. £10 yr un – Cwningen, Hwyaden, Iâr, Cath neu Fochyn Cwta. Nodwch enw’r person yr hoffech ei roi ar y dystysgrif a'r cyfeiriad rydych yn dymuno i’r pecyn noddi gael ei ddosbarthu iddo ar y dudalen nesaf ar ôl ychwanegu’r eitem i’ch basged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Bin Gwastraff Gardd Newydd (Ac eithrio'r Casgliad)

Strydoedd o Fri
Talu am fin gwastraff gardd YN UNIG, ar gost o £16.50 y bin. Nodwch, os oes angen casgliad bin gwastraff gardd arnoch chi, bydd angen i chi dalu ar wahân am y gwasanaeth hwn gan ddefnyddio'r opsiwn “Gwasanaeth Casglu Biniau Gwastraff Gardd”.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£17.00
Pris yr Eitem (£)
£17.00
Required
Required
Required

Cais Rheoliadau Adeiladu

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a Chais Rheoliadau Adeiladu sydd wedi ei gyflwyno, Cynlluniau Llawn, Hysbysiad Adeiladu. Nodwch y swm sy’n daladwy unwaith y bydd hyn wedi ei gadarnhau gan Rheoli Adeiladu. Unwaith y bydd wedi ei gadarnhau nodwch y Swm yr ydych angen ei dalu, enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt. Nodwch fod y swm sy’n daladwy yn cynnwys TAW
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Cais Rheoleiddio

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a Chais Rheoliadau Adeiladu sydd wedi ei gyflwyno. Sicrhewch eich bod yn cael cadarnhad o’r swm sy’n daladwy gan yr Adran Rheoliadau Adeiladu cyn parhau. Unwaith y bydd wedi ei dderbyn, nodwch y swm sy’n daladwy, enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt. Nodwch na ellir hawlio TAW ar y swm sy’n daladwy.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Cais Newid Ffenestri

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais newid ffenestri sydd wedi ei gyflwyno. £115.67 yw’r Swm Taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£115.67
Required
Required
Required
Required

Adnewyddu Elfen Thermol

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais i adnewyddu elfen thermol wedi ei gyflwyno. £99.14 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£99.14
Required
Required
Required
Required

Cais Gosod Trydan (Annedd Newydd neu Ail-Weirio)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais Gosod Trydan/ ail-weithio wedi ei gyflwyno. £429.62 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£429.62
Required
Required
Required
Required

Cais Gosod Trydan (Estyniad Newydd)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais Gosod Trydani estyniad newydd wedi ei gyflwyno. £330.48 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£330.48
Required
Required
Required
Required

Enw a Rhifo Strydoedd (Newid Enw Ty)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais i newid cyfeiriad eiddo (Preswyl/ Masnachol). £50.00 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt. Nodwch na ellir hawlio TAW ar y swm sy’n daladwy.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required

Enwi a Rhifo Strydoedd (Datblygiad Newydd)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais ar gyfer datblygiad newydd i gofrestru am gyfeiriad post (Preswyl/ Masnachol) Nodwch y swm sy’n daladwy unwaith y bydd hyn wedi ei gadarnhau gan Rheoli Adeiladu. Unwaith y bydd wedi ei gadarnhau nodwch y Swm yr ydych angen ei dalu, enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle a rhif ffôn cyswllt. Nodwch na ellir hawlio TAW ar y swm sy’n daladwy.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Copïau o Ddogfennau

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais am gopïau o ddogfennau £50.00 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle, disgrifiad o waith a wnaethpwyd a rhif ffôn cyswllt.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required

Cais Dymchwel

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a chais dymchwel. £250.00 yw’r swm taladwy penodedig. Nodwch enw’r ymgeisydd, cyfeiriad y safle, enw’r contractwr dymchwel a rhif ffôn cyswllt. Nodwch na ellir hawlio TAW ar y swm sy’n daladwy.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£250.00
Required
Required
Required
Required

Adroddiad Tir Halogedig (Preswyl)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a Chwiliad Preswyl Amgylcheddol. Dewiswch y Nifer sydd ei angen arnoch, rhowch eich Enw/Enw eich Cwmni, Cyfeiriad Lleoliad y Chwiliad, Rhif ffôn a Chyfeiriad E-bost ac yna cliciwch ar Ychwanegu at y Fasged. Nodwch fod y swm sy’n daladwy yn cynnwys TAW.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£42.00
Required
Required
Required
Required

Adroddiad Tir Halogedig (Masnachol)

Rheoliadau Adeiladu
Taliad statudol i gyd-fynd a Chwiliad Masnachol Amgylcheddol. Dewiswch y Nifer sydd ei angen arnoch, rhowch eich Enw/Enw eich Cwmni, Cyfeiriad Lleoliad y Chwiliad, Rhif ffôn a Chyfeiriad E-bost ac yna cliciwch ar Ychwanegu at y Fasged. Nodwch fod y swm sy’n daladwy yn cynnwys TAW
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£84.00
Required
Required
Required
Required
Current page size 20
Eitemau fesul tudalen