Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Marchnad Awyr Agored Dydd Llun

Marchnadoedd
Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Parcio i Ddeiliaid Stondinau (Dydd Llun)

Marchnadoedd
Llenwch bob rhan. Sicrhewch fod y diwrnodau rydych chi’n talu amdanynt wedi eu nodi.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Sedd ar Fws Ysgol am Bris Gostyngol

Tocynnau Bws
Cysylltwch â'r adran Cludiant Ysgol a fydd yn rhoi cyfeirnod i chi er mwyn talu. Cost flynyddol £300. (£100 y tymor x 3 thymor) Taladwy mewn 1, 2 neu 3 thaliad.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required

Tocyn Tymor Meysydd Parcio Parciau Gwledig Wrecsam

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 12 mis ar gyfer meysydd parcio Parciau Gwledig Wrecsam gan gynnwys Ty Mawr, Dyfroedd Alun (Gwersyllt a Llai) a Melin y Nant. Mae angen tocyn tymor ar gyfer pob cerbyd (sef un rhif cofrestru ar gyfer pob tocyn). Noddwch y dyddiad yr hoffech i'ch tocyn ddechrau gan roi o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu i sicrhau eich bod chi'n cael eich tocyn mewn pryd. £50 y flwyddyn yn cynnwys TAW. Unwaith y gwneir taliad, codwch eich tocyn gan y Parc Gwledig yr ydych chi wedi talu amdano. Am delerau ac amodau ewch I www.wrecsam.gov.uk/Cefngwlad
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£50.00
Required
Required
Required
Required

Gallu Cyfyngedig i Weithio ar gyfer ESA a CC

Hawliau Lles - Cyrsiau
24/10/2019Mae galu cyfyngedig i weithio’n disgrifio’r trothwy ar gyfer hawlwyr y mae ganddynt hawl ar fudd-daliadau a sail iechyd gwael. Trwy sefydlu GAllu Cyfyngedig i Weithio, caiff cleientiaid osgoi pwysau amhriodol i weithio ac mewn llawer o achosion, cânt incwm uwch.• Adnabod y rhai â gallu cyfyngedig i weithio a gallu cyfyngedig i wneud gweithgareddau cysylltiedig â gwaith. • Arwain cleientiaid trwy’r broses asesu.• Deall prif nodweddion y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, y prif fudd-dal ar gyfer cleientiaid â gallu cyfyngedig i weithio a sut • Deall sut mae gallu cyfyngedig i weithio’n plethu i’r system Credyd Cynhwysol
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required
Required

Talu am Ofal - Hanner Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
12/06/2019, 10/10/2019 & 22/01/2020 I lawer o hen bobl neu bobl anabl, mae gofal a ddarperir drwy’r gwasanaethau cymdeithasol yn rhaff achub. Fodd bynnag, gall ansicrwydd ynghylch cost gofal atal pobl rhag gofyn am y cymorth sydd ei angen arnynt. Mae’r cwrs hwn yn esbonio’r gwahanol fathau o drefniadau ariannu, a’r broses asesu ariannol a gynhelir gan awdurdodau lleol.•Taliadau ar gyfer gwahanol fathau o ofal, e.e. gofal cartref, seibiant a gofal preswyl hirdymor.•Pwy fydd yn gorfod talu, a sut y cyfrifir taliadau.•Beth fydd yn digwydd i gartref y cleient?
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£60.00
Pris yr Eitem (£)
£60.00
Required
Required
Required
Required
Required

Budd-daliadau Oedran Pensiwn

Hawliau Lles - Cyrsiau
12/09/2019 Mae’r system budd-daliadau’n trin pobl hyn yn wahanol iawn i hawlwyr o oedran gweithio. Er gwaethaf ymdrechion gorau’r Adran Gwaith a Phensiynau, mae nifer o bobl hyn ar eu colled o ran cymorth ariannol hanfodol. Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad ar y prif fudd-daliadau sydd ar gael ac yn paratoi dirprwyon i gynorthwyo eu cleientiaid yn effeithiol. • Cydnabod i newidiadau i oedran pensiwn a’r effaith ar hawliadau budd-daliadau.• Deall y prif fanteision ar gyfer y grwp oedran hwn.• Canfod ffyrdd i bobl anabl a’u gofalwyr dderbyn budd-daliadau ychwanegol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required
Required

Taliad Annibyniaeth Bersonol

Hawliau Lles - Cyrsiau
06/06/2019 Cyflwynwyd yn 2013, mae Taliadau Annibyniaeth Bersonol yn disodli Lwfans Byw Pobl Anabl fel prif ffynhonnell cymorth ariannol ar gyfer pobl anabl o oedran gwaith. Ni phrofir y Taliadau Annibyniaeth Bersonol ar sail modd ac mae’n bosibl derbyn taliadau waeth p’un ai yw’r hawlydd yn gweithio ai peidio. Dim ond 43% o hawlwyr newydd Tâl Annibyniaeth Bersonol sy’n llwyddiannus felly mae’n hanfodol deall sut yr asesir y Tal. • Pwy gaiff hawlio Taliadau Annibyniaeth Bersonol.• Sut mae cwblhau’r holiadur PIP2 yn effeithiol.• Sut y gall hawliad PIP arwain at gynnydd arall mewn budd-daliadau a chredyd treth.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£100.00
Pris yr Eitem (£)
£100.00
Required
Required
Required
Required
Required

Ffi Cyngor SAB Cyn Gwneud Cais

Cais SAB
Nodwch y swm i’w dalu, enw, eich cyfeirnod 13 digid (SAB/PRE/20XX/XXX) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Ffi Llawn Cyngor SAB Cais

Cais SAB
Nodwch y swm i’w dalu, enw, eich cyfeirnod 13 digid (SAB/FUL/20XX/XXX) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required
Current page size 10
Eitemau fesul tudalen