Cyfeiriadur

Dangos Pob Eitem. Defnyddiwch y cwymplenni Siopau/Categorïau isod i fireinio eich opsiynau.

Treth Cyngor

Treth Cyngor
Rhowch eich rhif treth y cyngor 8 digid (gan ddechrau gyda 4 neu 9), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Rhenti Tai

Rhenti Tai
Rhowch eich rhif rhent 8 digid, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Anfonebau Dyledwyr

Anfonebau Dyledwyr
Rhowch eich cyfeirnod anfoneb (gan gynnwys y 3 llythyren os dangosir), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Anfoneb Budd-dal Tai

Anfoneb Budd-dal Tai
Rhowch eich rhif budd-dal tai 8 digid (gan ddechrau gydag 8), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Trethi Busnes

Trethi Busnes
Rhowch eich rhif Ardrethi Busnes 8 digid (gan ddechrau gydag 5), y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Morgeisi Cyngor

Morgeisi Cyngor
Rhowch eich rhif cyfeirnod morgais 6 digid, y swm rydych am dalu ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Required
Required

Dirwyon (A delir o fewn 28 diwrnod)

Cosb Benodedig-Ysgol
Nodwch eich cyfeirnod (gan gynnwys 4 llythyren gyntaf CASE), ac yna cliciwch ar Ychwanegu i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£60.00
Required

Dirwyon (A delir wedi 28 diwrnod)

Cosb Benodedig-Ysgol
Nodwch eich cyfeirnod (gan gynnwys 4 llythyren gyntaf - CASE), ac yna cliciwch ar Ychwanegu i’r Fasged.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£120.00
Required

Maes Parcio Byd Dŵr - Tocyn Tymor

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 6 Mis ar gyfer Maes Parcio Byd Dwr. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£350.00
Required
Required
Required

Maes Parcio Marchnad y Bobl - Tocyn Tymor

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 6 Mis ar gyfer Maes Parcio Marchnad y Bobl. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£200.00
Required
Required
Required

Maes Parcio Ffordd y Cilgant - Tocyn Tymor

Meysydd Parcio
Tocyn Tymor 6 Mis ar gyfer Maes Parcio Ffordd y Cilgant. Rhowch y dyddiad cychwyn yr hoffech i’ch tocyn ddechrau gan ganiatáu o leiaf 5 diwrnod gwaith ar ôl talu.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£168.00
Required
Required
Required

Gweinyddwr y Wefan

Gweinyddwr y Wefan
Cysylltwch â Gweinyddwr y Wefan cyn gwneud unrhyw daliad ar webmaster@wrexham.gov.uk
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Ffi Gwasanaeth Hawliau Lles

Hawliau Lles - Ffioedd
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Required

Budd-daliadau i Ofalwyr - Hanner Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Mae hyd at 6 miliwn o bobl yn y DU yn ofalwyr, ac mae llawer yn cael trafferth yn ariannol. Mae’r cwrs hwn yn esbonio sut caiff gofalwyr eu trin gan y system fudd-daliadau. • Nodi pwy all hawlio Lwfans Gofalwyr a sut i hawlio. • Dangos ymwybyddiaeth o sut y gall hawlio Lwfans Gofalwyr effeithio ar hawliad i fudd-daliadau eraill, Credydau Treth a Chredyd Cynhwysol. • Cyfeirio gofalwyr i ffynonellau eraill o gefnogaeth.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£45.00
Pris yr Eitem (£)
£45.00
Required
Required
Required
Required
Required

Budd-daliadau i deuluoedd a phlant - 1 Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Mae tlodi plant yn cynyddu, ac eto mae llawer o deuluoedd nad ydynt yn hawlio eu budd-daliadau neu gredydau treth llawn. Mae’r cwrs undydd hwn yn cyflwyno’r ystod o fudd-daliadau sydd ar gael i deuluoedd, ac yn paratoi dirprwyon i gynghori eu cleientiaid yn effeithiol. • Nodi aelodau o’r teulu— pryd yr ystyrir bod dau bobl yn byw gyda’i gilydd a pryd y mae plant a phobl ifanc wedi’u cynnwys mewn teulu at ddibenion budd-daliadau? • Y budd-daliadau sydd ar gael i deuluoedd sy’n gweithio a theuluoedd sydd ddim yn gweithio. • Cymorth ychwanegol ar gyfer plant anabl a’u gofalwyr.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Pris yr Eitem (£)
£75.00
Required
Required
Required
Required
Required

Budd-daliadau i bobl o oedran pensiwn - 1 Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Mae’r system fudd-daliadau yn trin pobl hyn yn wahanol iawn i hawlwyr o oedran gweithio. Er gwaethaf ymdrechion gorau’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), mae llawer o bobl hyn yn colli allan ar gefnogaeth ariannol hanfodol. Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i’r prif fudd-daliadau sydd ar gael ac yn paratoi dirprwyon i gefnogi eu cleientiaid yn effeithiol. • Cydnabod y newidiadau i bobl o oedran pensiwn a’r effaith ar hawliau budd-daliadau. • Deall y prif fudd-daliadau i’r grwp oedran hwn. • Nodi sut y gall bobl anabl a’u gofalwyr gael budd-daliadau ychwanegol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Pris yr Eitem (£)
£75.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyfrifo Credyd Cynhwysol - Hanner Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Wrth i Gredyd Cynhwysol gael ei gyflwyno, gofynnir fwyfwy i gynghorwyr amcangyfrif faint y dylai cartref ei gael. Mae’r cwrs hwn yn paratoi cynghorwyr i: • Ddeall nodweddion allweddol Credyd Cynhwysol. • Gallu cyfrifo’r Credyd Cynhwysol mwyaf gan gynnwys lwfansau safonol, costau tai ac elfennau eraill. • Esbonio’r rhyngweithiad rhwng enillion, lwfansau enillion a chostau tai. • Cyfrifo’r Credyd Cynhwysol gwirioneddol ar gyfer “uned fudd-daliadau”.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£45.00
Pris yr Eitem (£)
£45.00
Required
Required
Required
Required
Required

Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer plant - 1 Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Mae Lwfans Byw i’r Anabl yn ffynhonnell gefnogi hanfodol ar gyfer teuluoedd sydd â phlentyn anabl. Mae’r cwrs hwn yn esbonio nodweddion allweddol Lwfans Byw i’r Anabl i Ddirprwyon ac yn eu paratoi i gefnogi cleientiaid yn effeithiol. • Pwy all hawlio Lwfans Byw i’r Anabl. • Gwahanol gyfraddau budd-daliadau. • Sut i gwblhau’r ffurflen hawlio yn effeithiol. • Sut y gall hawlio Lwfans Byw i’r Anabl alluogi i deulu gael mynediad at gymorth arall, megis Lwfans Gofalwyr neu gredydau treth ychwanegol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Pris yr Eitem (£)
£75.00
Required
Required
Required
Required
Required

Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth - 1 Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth bellach yw’r prif fudd-dal ar gyfer hawlwyr sy’n llai abl i weithio oherwydd iechyd gwael neu anabledd. Mae’r cwrs hwn yn paratoi dirprwyon i gefnogi cleientiaid o’u hawliad cyntaf, drwy broses yr asesiad meddygol ac hyd yn oed mewn gwrandawiad apêl. • Pwyl all hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth—asesiad meddygol. • Y gwahaniaeth rhwng Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth cyfrannol ac un sy’n gysylltiedig ag incwm. • Sut mae Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth a Chredyd Cynhwysol yn rhyngweithio. • Problemau a datrysiadau Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Pris yr Eitem (£)
£75.00
Required
Required
Required
Required
Required

Help gyda Rhent a Threth y Cyngor - 1 Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Mae tua 4.6 miliwn o gartrefi yn cael cymorth i dalu eu rhent drwy Fudd-daliadau Tai ar hyn o bryd, o bensiynwyr i deuluoedd sy’n gweithio. Mae’r cwrs hwn yn edrych ar nodweddion allweddol y cynllun Budd-daliadau Tai, gan gynnwys y gwahaniaethau rhwng tenantiaeth preifat a thai cymdeithasol. • Y rhent mwyaf ar gyfer gwahanol gartrefi a pham y gall y budd-dal gwirioneddol fod yn llai na hyn. • Pwy fydd yn cael eu heffeithio gan y cap ar fudd-daliadau. • Newid i Gredyd Cynhwysol—nodweddion tebyg a gwahanol. • Sut i leihau biliau Treth y Cyngor— gan gynnwys gostyngiadau, eithriadau a’r cynllun lleihau ar gyfer enillion isel.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Y nifer sydd ar gael
Out of stock
Pris yr Eitem
£75.00

Cyflwyniad i Gredyd Cynhwysol - Hanner Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Mae Credyd Cynhwysol yn dod yn lle y rhan fwyaf o fudd-daliadau â phrawf moddion. I ddechrau, dim ond ceiswyr swydd y disgwyliwyd i hawlio Credyd Cynhwysol yng Nghymru, ond ymhen amser bydd yr holl geiswyr o oedran gweithio yn cael eu cynnwys. Mae’r cwrs hwn wedi’i dargedu at staff rheng flaen sydd am ddeall effaith Credyd Cynhwysol ar y bobl maen nhw’n eu cefnogi. • Pwy all hawlio Credyd Cynhwysol a sut mae hyn yn newid. • Ymrwymiad yr hawliwr—beth sy’n rhaid i hawliwr ei wneud i gael ei Gredyd Cynhwysol? • Cyfnodau asesu a thaliadau misol. • Effaith enillion ar Gredyd Cynhwysol.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£45.00
Pris yr Eitem (£)
£45.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cyflwyniad i fudd-daliadau oedran gweithio - 2 Diw

Hawliau Lles - Cyrsiau
Mae degawdau o newidiadau a diwygiadau wedi creu system fudd-daliadau sy’n aml yn ymddangos yn ddryslyd a chymhleth. Mae’r cwrs deuddydd hwn yn darparu cyflwyniad strwythuredig i fudd-daliadau a chredydau treth ar gyfer pobl o oedran gweithio. • Y gwahanol fudd-daliadau a sut i’w trefnu. • Pa fudd-daliadau sydd â phrawf moddion a sut y mae prawf moddion yn gweithio. • Sut y caiff budd-daliadau ar gyfer iechyd gwael ac anabledd eu hasesu. • Sut i nodi pa fudd-daliadau y gall unigolyn neu deulu eu hawlio. • Sut mae Credyd Cynhwysol yn newid y system fudd-daliadau.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£150.00
Pris yr Eitem (£)
£150.00
Required
Required
Required
Required
Required

Talu am Ofal - Hanner Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
I lawer o hen bobl neu bobl anabl, mae gofal a ddarperir drwy’r gwasanaethau cymdeithasol yn rhaff achub. Fodd bynnag, gall ansicrwydd ynghylch cost gofal atal pobl rhag gofyn am y cymorth sydd ei angen arnynt. Mae’r cwrs hwn yn esbonio’r gwahanol fathau o drefniadau ariannu, a’r broses asesu ariannol a gynhelir gan awdurdodau lleol. • Taliadau ar gyfer gwahanol fathau o ofal, e.e. gofal cartref, seibiant a gofal preswyl hirdymor. • Pwy fydd yn gorfod talu, a sut y cyfrifir taliadau. • Beth fydd yn digwydd i gartref y cleient?
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£45.00
Pris yr Eitem (£)
£45.00
Required
Required
Required
Required
Required

Taliad Annibyniaeth Bersonol - 1 Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Cyflwynwyd yn 2013, mae Taliad Annibyniaeth Bersonol yn disodli Lwfans Byw i’r Anabl fel prif ffynhonnell cefnogaeth ariannol ar gyfer oedolion anabl o oedran gweithio. Nid yw Taliad Annibyniaeth Bersonol yn cynnwys prawf moddion a gellir ei dalu p’un a yw’r hawliwr yn gweithio ai peidio. Dim ond 47% o geisiadau newydd am Daliad Annibyniaeth Bersonol sy’n llwyddiannus, felly mae deall sut y caiff ei asesu yn hanfodol. • Pwy sy’n gymwys i hawlio Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP). • Sut i gwblhau holiadur PIP2 yn effeithiol. • Sut y gall cais am Daliad Annibyniaeth Bersonol llwyddiannus arwain at gynnydd mewn budd-daliadau a chredyd treth eraill.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Pris yr Eitem (£)
£75.00
Required
Required
Required
Required
Required

Paratoi ar gyfer Apeliadau - Hanner Diwrnod

Hawliau Lles - Cyrsiau
Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi yn darparu gwasanaeth apeliadau annibynnol, gan alluogi i hawlwyr herio penderfyniadau annheg. Ar y cyfan, cafwyd 157,180 o apeliadau Sicrwydd Cymdeithasol yn 2015/16, i fyny 40% ers 2014/15. Mae’r cwrs hwn yn esbonio’r broses apelio, ac yn galluogi i ddirprwyon ddeall sut y mae’r tribiwnlys yn dod i benderfyniad. • Nodi’r camau allweddol yn y broses apelio. • Nodi manteision ac anfanteision posibl mewn ymddygiad apelio. • Helpu cleientiaid i baratoi eu hachos ar gyfer apelio.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£45.00
Pris yr Eitem (£)
£45.00
Required
Required
Required
Required
Required

Credydau Treth a budd-daliadau yn y gwaith - 1 Diw

Hawliau Lles - Cyrsiau
Nid dim ond ar gyfer cartrefi di-waith y mae’r System Sicrwydd Cymdeithasol. Gellir hawlio llawer o fudd-daliadau heb ystyried statws gwaith, tra mae credydau treth yn cynnig cefnogaeth benodol ar gyfer gweithwyr ar incwm isel. Mae’r nifer sy’n manteisio ar fudd-daliadau yn y gwaith yn isel, sy’n golygu bod llawer o gartrefi yn dioddef lefelau o galedi diangen. • Nodi faint o oriau sydd yn rhaid i gleientiaid weithio i gael mynediad at gredydau treth gwaith. • Gwybod sut mae’r system credydau treth yn gweithio, a sut i leihau’r risg o dandaliadau neu ordaliadau. • Nodi budd-daliadau eraill ar gyfer cartrefi sy’n gweithio. • Deall sut y bydd cyflwyno Credyd Cynhwysol yn newid sut y caiff cartrefi sy’n gweithio eu cefnogi. • Gwybod sut y gall gwaith alluogi i gartref osgoi’r cap ar fudd-daliadau. • Cydnabod costau cymryd gwaith e.e. colli prydau ysgol am ddim.
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
Cyfanswm (£)
£75.00
Pris yr Eitem (£)
£75.00
Required
Required
Required
Required
Required

Cais am Drwydded Eiddo

Trwyddedu
Nodwch y swm i'w dalu, enw'r eiddo ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais i amrywio Trwydded Eiddo

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 11 digid (gan ddechrau gyda WXM/PREM/...) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais mân amrywiad i Drwydded Eiddo

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 11 digid (gan ddechrau gyda WXM/PREM/...) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais i drosglwyddo Trwydded Eiddo

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 11 digid (gan ddechrau gyda WXM/PREM/...) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais i amrywio Trwydded Goruchwyliwr Eiddo

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 11 digid (gan ddechrau gyda WXM/PREM/...) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Hysbysiad Newid Enw / Cyfeiriad - Eiddo

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 11 digid (gan ddechrau gyda WXM/PREM/...) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Hysbysiad Newid Enw Eiddo

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 11 digid (gan ddechrau gyda WXM/PREM/...) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais am Hysbysiad Awdurdod Dros Dro

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 11 digid (gan ddechrau gyda WXM/PREM/...) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais am Hysbysiad o Ddiddordeb

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 11 digid (gan ddechrau gyda WXM/PREM/...) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais am Gopi o Drwydded Eiddo

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 11 digid (gan ddechrau gyda WXM/PREM/...) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais am Drwydded Tystysgrif Clwb

Trwyddedu
Nodwch y swm i'w dalu, enw'r eiddo ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais i amrywio Tystysgrif Eiddo Clwb

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 11 digid (gan ddechrau gyda WXM/CLUB/...) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais am gopi o Dystysgrif Eiddo Clwb

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 11 digid (gan ddechrau gyda WXM/CLUB/...) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais am Drwydded Bersonol

Trwyddedu
Nodwch y swm i'w dalu ac eich enw ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Hysbysiad Newid Enw / Cyfeiriad Trwydded Bersonol

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 11 digid (gan ddechrau gyda WXM/PERS/...) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Dwyn/Colli Trwydded Bersonol

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 11 digid (gan ddechrau gyda WXM/PERS/...) ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais am Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro

Trwyddedu
Nodwch y swm i'w dalu ac eich enw ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais am Drwydded Casglwyr Metel Sgrap

Trwyddedu
Nodwch y swm i'w dalu ac eich enw ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Adnewyddu Trwydded Casglwyr Metel Sgrap

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 7 digid (gan ddechrau gyda SMDC/...), ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais am Drwydded Safle Metel Sgrap

Trwyddedu
Nodwch y swm i'w dalu ac eich enw ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Adnewyddu Trwydded Safle Metel Sgrap

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 7 digid (gan ddechrau gyda SMDS/...), ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais am Drwydded Loteri

Trwyddedu
Nodwch y swm i'w dalu ac eich enw ac yna cliciwch 'Ychwanegu at y Fasged'
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Adnewyddu Trwydded Loteri

Trwyddedu
Nodwch y swm i’w dalu, eich cyfeirnod 3 digid ac yna cliciwch ‘Ychwanegu at y Fasged’
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required

Cais am Sêl Cist Car

Trwyddedu
Nodwch y swm i'w dalu ac eich enw ac yna cliciwch 'Ychwanegu at y Fasged'
Mae seren (*) yn dynodi maes gofynnol
(£)
Required
Required
Required
Current page size 50
Eitemau fesul tudalen